Domácí řád

Domácí řád

Domácí řád je určen klientům, kteří jsou hospitalizováni v Sanatoriu Kochova. Naše zdravotnické zařízení poskytuje léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči, která je financována podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění nemocenskými pojišťovnami.
 1. Přijetí do Sanatoria se uskutečňuje na základě doporučení ošetřujícího lékaře po odeznění akutního onemocnění nebo na základě praktického lékaře v případě postupného zhoršování zdravotního stavu v domácím prostředí. K hospitalizaci jsou klienti objednáni na základě žádosti.

 2. Klient je vyšetřen přijímacím lékařem a je seznámen s léčebným režimem (informovaný souhlas), a to formou pro něj přijatelnou a srozumitelnou, což stvrdí svým podpisem. Pokud není schopen podpisu, jeho souhlas se svědecky doloží.

 3. Klient je seznámen všeobecnou sestrou se Souhlasem ošetřované osoby, s dodržováním Domácího řádu, s Právy pacientů, a to do 24hodin po přijetí na lůžko, po podepsaném informovaném souhlasu a podání informací lékařem. Souhlas ošetřované osoby klient podepíše. Pokud není schopen podpisu, jeho souhlas se svědecky doloží.

 4. Management Sanatoria doporučuje klientům, aby finanční hotovost pro aktuální potřebu klienta, volně uložená v jeho nočním stolku nebo uzamykatelné skříňce z bezpečnostních důvodů nepřesáhla hodnotu 500Kč. Proto je klientům doporučeno cenné předměty a peníze nad 500Kč si uložit do centrální pokladny. Doklad o uložení dostane klient, kopie je uložena v dokumentaci klienta. Poučíme klienta, že jde o preventivní opatření proti ztrátě jeho peněz a osobních předmětů, a to přijatelnou formou, aby klient naše počínání správně pochopil.

 5. Pokud má klient u sebe léčiva, odevzdá je sloužící sestře. Přinesená léčiva budou použita k k jeho léčení, a to dle ordinace lékaře.

 6. Klient se může rozhodnout dle vlastního uvážení, zda bude používat své vlastní oblečení – pyžamo nebo zda si přeje ústavní prádlo, které při odchodu vrátí.

 7. Každý nově přijatý klient je uložen na čisté lůžko, čistotu by měl klient udržovat. Výměna ložního prádla se provádí dle potřeby, nejméně jednou týdně. Výměna osobního prádla se provádí denně a dle potřeb klienta.

 8. Ranní úprava klientů se provádí zásadně denně. Koupání nejméně jedenkrát týdně a dle potřeby. Pokud to zdravotní stav klienta nedovoluje, hygienická péče se provádí na lůžku.

 9. Ranní buzení se děje nejdříve v 7 hodin.

 10. Rozdělování léků provádí sestra podle ordinace ošetřujícího lékaře, klient požije lék v přítomnosti sestry.

 11. Stravu a dietu klienta určuje lékař s nutriční terapeutkou, porušování dietních předpisů narušuje léčení. Rodinní příslušníci a jiné návštěvy mohou nemocnému přinést potraviny, s možností uložení označených potravin do chladícího boxu k tomuto účelu umístěných v kuchyňce. Ponechávání a uschovávání jídla na pokoji není vhodné. Taktéž nejsou vhodné potraviny podléhající rychlé zkáze a potraviny, které se neslučují s dietou klienta.

 12. Zachování čistoty v našem zařízení je součástí řádného léčení. Proto je nutné zachovávat čistotu na pokojích , chodbách i koupelnách. Odhazování papírů a jiných odpadků na zem, z oken a do klozetových mís není dovoleno. Hořlavé a výbušné materiály nesmí být vhazovány do košů, ale do nádob k tomu určených. Komunální odpad se na oddělení separuje dle pokynu O třídění, shromažďování a odpovědnosti za odpady na oddělení. Informace podá staniční nebo sloužící sestra.

 13. Dodržování zvukového klidu je závazné pro klienty i zaměstnance. Noční klid je v letním období od 22,00 do 7,00 hodin, v zimním období od 21,00 do 7,00 hodin. Na pokojích by klient neměl rušit hlukem či jinými rušivými projevy, které by obtěžovali ostatní klienty.

 14. Telefonní hovory klientů jsou zajišťovány z vlastního mobilního telefonu nebo lze příjmové hovory klientovi předat pomocí služebního telefonu. Telefonáty mimo zdravotnické zařízení jsou možné za úplatu.

 15. Ústní i písemné stížnosti, přání, připomínky přijímá hlavní sestra a ředitel zařízení, a to osobně, písemně nebo prostřednictvím zdravotnického personálu. Klient má právo obrátit se se stížností přímo na ředitele zařízení. Pro písemné stížnosti, připomínky a náměty je zřízena schránka, která je umístěna v přízemí naproti výtahu.

 16. Před propuštěním klienta z našeho sanatoria je nutné odevzdat všechny zapůjčené předměty, osobní prádlo apod. V den propuštění předá staniční nebo úseková sestra lékařskou propouštěcí zprávu, ošetřovatelskou zprávu, léky pro další léčení na dobu 3 dnů, osobní doklady (pokud byly uloženy u sester). Hlavní sestra nebo sociální pracovnice předá cennosti a peníze z centrální pokladny (pokud tam byly uloženy). O propuštění jsou včas informovány příslušné struktury, a to jak zdravotnické, tak sociální, dle situace a stavu klienta. To znamená rodina, ošetřující lékař, domácí péče event. pečovatelská služba, sociální složky města či obce, jiné zařízení apod.

 17. Návštěvní doba je od 7 do 18,30 hodin. Snažíme se zapojovat rodinné příslušníky klientů do péče svých blízkých. Mají zde možnost naučit se některé rehabilitační a ošetřovatelské techniky, které mohou aplikovat v domácím ošetřování svých blízkých.

 18. Početné návštěvy doporučujeme omezit na pokoji klienta, v zájmu ostatních klientů. K tomuto účelu lze využít denní místnost.

 19. Informaci o tom, na kterém oddělení a pokoji leží příslušný klient podá ošetřující personál na sesterně příslušného oddělení. Jmenný seznam klientů není zpřístupněn veřejnosti, s ohledem na ochranu údajů o našich klientech.

 20. Umožňujeme propustky klientům za doprovodu rodinných příslušníků, ale omezené maximálně na 1noc a s nutností nahlásit termín propustky předem hlavní sestře nebo sociální pracovnici.

 21. Zdravotní péče je poskytována v souladu s lidskými právy, zákonnými a etickými normami. Pro zlepšení ošetřovatelské péče se snažíme navázat kontakt s rodinou klienta a poskytujeme potřebné informace, které jsou nutné pro zpětné zařazení klientů do běžného života. Snažíme se řešit aktuální problémy klientů. Poskytujeme sociální poradenství, informace o možnostech využití sociálních služeb v našem městě.

 22. Informace o zdravotním stavu klienta podá ošetřující lékař, ale pouze při osobním kontaktu. Předávání informací telefonicky je možné pouze po osobní domluvě a zadání komunikačního hesla, které je při telefonickém kontaktu ověřeno. Chráníme naše klienty před zneužíváním informací o jejich zdravotním stavu a dalších osobních údajích. Informace podáváme pouze osobám, které si klient určí dle jeho přání, které stvrdí svým podpisem v Informovaném souhlasu.

 23. Klientům je doporučováno nevstupovat bez důvodu do služebních místností zdravotnického personálu a kuchyněk na oddělení.

 24. Výtahu je klientům doporučeno používat pouze v doprovodu ošetřujícího personálu.

 25. Kouření je přísně zakázáno v celé budově Sanatoria z bezpečnostních důvodů a dle zákona č. 379/2005Sb § 8 odst.e). Pro klienty kuřáky je vyhrazeno pouze označené místo na zahradě ve venkovních prostorách.

 26. Je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Je zakázáno, aby klient požíval alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

 27. Klienti, kteří nedodržují předepsané léčebné postupy nebo hrubě poruší domácí řád, mohou být propuštěni z léčení v našem zařízení.

 28. Management Sanatoria si vyhrazuje právo aktualizovat domácí řád.

Aktualizaci provedla: Mgr. Lucie Špaisová, hlavní sestra

Schválil: MUDr. Bedřich Wasserburger, jednatel Datum: 05.08.2013

Spolupracující pojišťovny